User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Odometer
Počítadlo kilometrů
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Date
Datum
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Entry already exists in the database.
Zápis v databázi již existuje.
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The import process consists of three steps:<ul><li>Specify CSV file and its properties</li><li>Map columns</li><li><b>Validate and import.</b></li></ul>
Proces importování má 3 části:<ul><li>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</li><li>Namapuj sloupce</li><li><b>zkontroluj a importuj.</b></li></ul>
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The import process consists of three steps:<ul><li>Specify CSV file and its properties</li><li><b>Map columns</b></li><li>Validate and import.</li></ul>
Proces importování má 3 části:<ul><li>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</li><li><b>Namapuj sloupce</b></li><li>zkontroluj a importuj.</li></ul>
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The import process consists of three steps:<ul><li><b>Specify CSV file and its properties</b></li><li>Map columns</li><li>Validate and import.</li></ul>
Proces importu má 3 části:<ul><li><b>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</b></li><li>Namapuj sloupce</li><li>zkontroluj a importuj.</li></ul>
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Invalid entries are marked red. Move the mouse cursor over the red cell to get further information.
Neplatné údaje jsou červeně. Pro více informací najeďte kursorem myši na červenou buňku.
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

To help you specifying what information is stored in which column the first three rows of your uploaded CSV file are displayed. Please make sure that every column type is mapped <b>only once</b>.
Pro lepší orientaci které informace jsou ve kterém sloupci, budou zobrazeny první 3 řádky vašeho nahraného CSV. Ujistěte se, že každý typ sloupce je namapován <b>pouze jednou</b>.
a year ago
User avatar radekzt

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteCzech

The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice.
Funkce import CSV umožňuje importovat vaše data z ostatních programů jako MS Excel nebo Open Office.
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice.
Funkce import CSV umožňuje importovat vaše data z ostatních programů jako MS Excel nebo Open Office
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Notes and cost entries CSV import
poznámky a výdaje CSV import
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Notes/costs CSV import
poznámky/výdaje CSV import
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Import your notes and cost entries via CSV file into Spritmonitor.de
Importujte vaše poznámky a výdaje do Spritmonitor.de s použitím souboru CSV
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

import, notes, costs, spritmonitor.de, csv file
import, poznámky, výdaje, spritmonitor.de, soubor csv
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Notes and cost entries CSV import
Poznámky a výdaje CSV import
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

<h3>Hint:</h3>If you print this page by opening the print dialog of your web browser, an optimized version for printouts will be used.
<h3>Tip:</h3>Pokud budete tisknout tuto stranu s použitím dialogového okna vašeho prohlížeče, bude použita optimalizovaná verze pro tisk.
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The depreciation period is used to calculate the proportion of the purchase price for the selected period. The calculation is performed on a daily basis. To enter the purchase price of the vehicle add a cost entry of the type purchase price.
Ztráta hodnoty je počítána z určitého vybraného období a z pořizovací ceny. Výpočet je prováděn denně. Pro zadání pořizovací ceny vozidla přidejte výdaj typu Pořizovací cena.
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

days
dny
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

until
do
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Period
období
a year ago

Search