Translation

L_REGISTER_RE_EMAIL
Email (repeat)
17/140
Context English Czech State
L_REGISTER_EMAIL Email Email
L_REGISTER_HTML_META_DESCRIPTION Here you can register for free to Spritmonitor.de Zde se můžete zdarma zaregistrovat na Spritmonitor.de
L_REGISTER_HTML_META_KEYWORDS register, free registration registrace, registrace zdarma
L_REGISTER_HTML_TITLE Register on Spritmonitor.de Registrovat na Spritmonitor.de
L_REGISTER_INTRO Here you can register for free. Just enter your desired username and a valid email address. The automatically generated password will be sent to this address. After the first login you'll be able to change the password. Zde se můžete zdarma zaregistrovat. Stačí zadat požadované uživatelské jméno a platnou e-mailovou adresu. Na tuto adresu bude zasláno automaticky vygenerované heslo. Po prvním přihlášení budete moci heslo změnit.
L_REGISTER_RE_EMAIL Email (repeat) Email (zopakovat)
L_REGISTER_SUCCESS_INTRO Your account was created!<br/> In a few minutes you will receive an email, which contains the password for your account.<br/><br/><strong>Please note:</strong> If your account data did not arrive after a few minutes, please check your spam folder as some providers (e.g., Hotmail) falsely filter our mails as spam.<br/><br/>As soon as you've received the data, you will be able to <a href="en/login.html">log in</a>. Váš účet byl vytvořen!<br/>Za několik minut obdržíte e-mail, který bude obsahovat heslo pro váš účet. <br/> <br/> <strong> Upozornění: </strong> Pokud údaje o vašem účtu nepřijdou do několika minut, zkontrolujte složku se spamem, protože někteří poskytovatelé (např. Hotmail) nesprávně filtrují naše e-maily jako spam.<br/> <br/>Jakmile obdržíte data, budete se moci <a href="en/login.html">přihlásit</a>.
L_REGISTER_SUCCESS_TITLE Account created Účet vytvořen
L_REGISTER_TERMSOFUSE Terms of use Podmínky užívání
L_REGISTER_TITLE Register Zaregistrovat

Loading…

User avatar lukasq

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Email (repeat)
Email (zopakovat)
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_REGISTER_RE_EMAIL
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 22