Translation

L_NAVI_CSVIMPORT_COST
Notes/costs CSV import
26/220
Context English Czech State
L_COST_ANALYSIS_DESCRIPTIONBOX The depreciation period is used to calculate the proportion of the purchase price for the selected period. The calculation is performed on a daily basis. To enter the purchase price of the vehicle add a cost entry of the type purchase price. Ztráta hodnoty je počítána z určitého vybraného období a z pořizovací ceny. Výpočet je prováděn denně. Pro zadání pořizovací ceny vozidla přidejte výdaj typu Pořizovací cena.
L_COST_ANALYSIS_PRINTHINT <h3>Hint:</h3>If you print this page by opening the print dialog of your web browser, an optimized version for printouts will be used. <h3>Tip:</h3>Pokud budete tisknout tuto stranu s použitím dialogového okna vašeho prohlížeče, bude použita optimalizovaná verze pro tisk.
L_COST_CSVIMPORT_HTML_TITLE Notes and cost entries CSV import Poznámky a výdaje CSV import
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_KEYWORDS import, notes, costs, spritmonitor.de, csv file import, poznámky, výdaje, spritmonitor.de, soubor csv
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_DESCRIPTION Import your notes and cost entries via CSV file into Spritmonitor.de Importujte vaše poznámky a výdaje do Spritmonitor.de s použitím souboru CSV
L_NAVI_CSVIMPORT_COST Notes/costs CSV import poznámky/výdaje CSV import
L_COST_CSVIMPORT_TITLE Notes and cost entries CSV import poznámky a výdaje CSV import
L_CSVIMPORT_BASE_DESCRIPTION The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice. Funkce import CSV umožňuje importovat vaše data z ostatních programů jako MS Excel nebo Open Office.
L_CSVIMPORT_MAPPING_DESCRIPTION To help you specifying what information is stored in which column the first three rows of your uploaded CSV file are displayed. Please make sure that every column type is mapped <b>only once</b>. Pro lepší orientaci které informace jsou ve kterém sloupci, budou zobrazeny první 3 řádky vašeho nahraného CSV. Ujistěte se, že každý typ sloupce je namapován <b>pouze jednou</b>.
L_CSVIMPORT_VALIDATE_DESCRIPTION Invalid entries are marked red. Move the mouse cursor over the red cell to get further information. Neplatné údaje jsou červeně. Pro více informací najeďte kursorem myši na červenou buňku.
L_CSVIMPORT_BASE_STEPS The import process consists of three steps:<ul><li><b>Specify CSV file and its properties</b></li><li>Map columns</li><li>Validate and import.</li></ul> Proces importu má 3 části:<ul><li><b>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</b></li><li>Namapuj sloupce</li><li>zkontroluj a importuj.</li></ul>
ComponentTranslation
This translation Translated Spritmonitor/Website poznámky/výdaje CSV import
The following string has different context, but the same source.
Not translated Spritmonitor/Website

Loading…

User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Notes/costs CSV import
poznámky/výdaje CSV import
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_NAVI_CSVIMPORT_COST
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 452