Translation

L_CSVIMPORT_BASE_DESCRIPTION
The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice.
100/1170
Context English Czech State
L_COST_CSVIMPORT_HTML_TITLE Notes and cost entries CSV import Poznámky a výdaje CSV import
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_KEYWORDS import, notes, costs, spritmonitor.de, csv file import, poznámky, výdaje, spritmonitor.de, soubor csv
L_COST_CSVIMPORT_HTML_META_DESCRIPTION Import your notes and cost entries via CSV file into Spritmonitor.de Importujte vaše poznámky a výdaje do Spritmonitor.de s použitím souboru CSV
L_NAVI_CSVIMPORT_COST Notes/costs CSV import poznámky/výdaje CSV import
L_COST_CSVIMPORT_TITLE Notes and cost entries CSV import poznámky a výdaje CSV import
L_CSVIMPORT_BASE_DESCRIPTION The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice. Funkce import CSV umožňuje importovat vaše data z ostatních programů jako MS Excel nebo Open Office.
L_CSVIMPORT_MAPPING_DESCRIPTION To help you specifying what information is stored in which column the first three rows of your uploaded CSV file are displayed. Please make sure that every column type is mapped <b>only once</b>. Pro lepší orientaci které informace jsou ve kterém sloupci, budou zobrazeny první 3 řádky vašeho nahraného CSV. Ujistěte se, že každý typ sloupce je namapován <b>pouze jednou</b>.
L_CSVIMPORT_VALIDATE_DESCRIPTION Invalid entries are marked red. Move the mouse cursor over the red cell to get further information. Neplatné údaje jsou červeně. Pro více informací najeďte kursorem myši na červenou buňku.
L_CSVIMPORT_BASE_STEPS The import process consists of three steps:<ul><li><b>Specify CSV file and its properties</b></li><li>Map columns</li><li>Validate and import.</li></ul> Proces importu má 3 části:<ul><li><b>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</b></li><li>Namapuj sloupce</li><li>zkontroluj a importuj.</li></ul>
L_CSVIMPORT_MAPPING_STEPS The import process consists of three steps:<ul><li>Specify CSV file and its properties</li><li><b>Map columns</b></li><li>Validate and import.</li></ul> Proces importování má 3 části:<ul><li>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</li><li><b>Namapuj sloupce</b></li><li>zkontroluj a importuj.</li></ul>
L_CSVIMPORT_VALIDATE_STEPS The import process consists of three steps:<ul><li>Specify CSV file and its properties</li><li>Map columns</li><li><b>Validate and import.</b></li></ul> Proces importování má 3 části:<ul><li>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</li><li>Namapuj sloupce</li><li><b>zkontroluj a importuj.</b></li></ul>
Context English Czech State
L_CSVFORMAT_STATION <b>Company, Country, Area, Location</b>: Text <b>Společnost, Země, Oblast, Místo</b>: Text
L_CSVFORMAT_STREETS <b>Roads</b>: Sum of 2=motor-way, 4=city, 8=country roads (e.g., motor-way and country roads: 10) <b>Silnice</b>: Součet 2=dálnice, 4=město, 8=okresní silnice (např. dálnice a okresky: 10)
L_CSVFORMAT_TIRES <b>Tires</b>: 1=summer tires, 2=winter tires, 3=all-year tires <b>Pneumatiky</b>: 1=letní pneumatiky, 2=zimní pneumatiky, 3=celoroční pneumatiky
L_CSV_FUELINGTYPE Fueling type Typ tankování
L_CSV_FUELSORT Fuel sort Typ paliva
L_CSVIMPORT_BASE_DESCRIPTION The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice. Funkce import CSV umožňuje importovat vaše data z ostatních programů jako MS Excel nebo Open Office.
L_CSVIMPORT_BASE_INTRO Specify the properties of your CSV file and the filename. The expected column definition of the to be imported data you can find Zadejte parametry vašeho CSV souboru a jeho název. Povolené znaky oddělovačů importovaných dat můžete najít
L_CSVIMPORT_BASE_STEPS The import process consists of three steps:<ul><li><b>Specify CSV file and its properties</b></li><li>Map columns</li><li>Validate and import.</li></ul> Proces importu má 3 části:<ul><li><b>vyber CSV soubor a jeho vlastnosti.</b></li><li>Namapuj sloupce</li><li>zkontroluj a importuj.</li></ul>
L_CSVIMPORT_BUTTON Next Další
L_CSVIMPORT_BUTTON_BACK Back Zpět

Loading…

User avatar radekzt

Translation changed

Spritmonitor / WebsiteCzech

The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice.
Funkce import CSV umožňuje importovat vaše data z ostatních programů jako MS Excel nebo Open Office.
a year ago
User avatar radekzt

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

The CSV import function allows you to import existing data from other programs such as Microsoft Excel or OpenOffice.
Funkce import CSV umožňuje importovat vaše data z ostatních programů jako MS Excel nebo Open Office
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
L_CSVIMPORT_BASE_DESCRIPTION
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 454