Translation

L_FUELING_CSVIMPORT_HTML_TITLE
Import fuelings
20/150
Context English Czech State
L_FUELING_ADD_HTML_META_DESCRIPTION Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulačku počtu najetých kilometrů a databázi, určete spotřebu paliva vašeho vozidla a porovnejte ji s ostatními.
L_NAVI_ADD_FUELING Add fueling entry Přidat tankování
L_FUELING_ADD_TITLE New fueling entry Nové tankování
L_FUELING_ADD_HINTBOX <h3>Hints:</h3>It is important that you chose the correct type of fueling, i.e., if you <b>filled up the entire tank</b> of the vehicle <b>or not</b>.<br/><br/>The first fueling you enter into the database should be a <b>full</b> fueling and be declared as <b>first</b> fueling. <h3>Rady:</h3>Je důležité, abyste vybrali správný typ tankování, tj. pokud jste<b>naplnili celou nádrž</b>vozidla<b>nebo ne</b>.<br/><br/>První tankování, které zadáte do databáze, by mělo být<b>"do plné"</b>a mělo by být deklarováno jako<b>první</b>.
L_FUELING_ADD_LASTFUELINGS Your last fueling entries Vaše poslední tankování
L_FUELING_CSVIMPORT_HTML_TITLE Import fuelings Importovat tankování
L_FUELING_CSVIMPORT_HTML_META_KEYWORDS import fuelings, csv file importovat tankování, soubor csv
L_FUELING_CSVIMPORT_HTML_META_DESCRIPTION Import your fuelings from an external program with a CSV file Importujte svá tankování z externího programu pomocí souboru CSV
L_NAVI_CSVIMPORT_FUELING Fuelings CSV import Import tankování CSV
L_FUELING_CSVIMPORT_TITLE Fuelings CSV import Import tankování CSV
L_FUELING_EDIT_HTML_TITLE Edit fueling entry Upravit tankování

Loading…

User avatar Petnek

New translation

Spritmonitor / WebsiteCzech

Import fuelings
Importovat tankování
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
fuel consumption spotřeba paliva Spritmonitor
Use Spritmonitor.de, the online gas mileage calculator and database, to determine the fuel consumption of your vehicle and compare it with others. Použijte Spritmonitor.de, online kalkulátor a databázi nájezdu, k určení spotřeby vašeho vozu a porovnání spotřeby s ostatními. Spritmonitor

Source information

Context
L_FUELING_CSVIMPORT_HTML_TITLE
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
cs.po, string 756